ОБЩИ УСЛОВИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ. СЪГЛАСИЕ.

ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА

Обхват и цел

Тази политика е приложима за обработката на личните данни на клиентите на ХУМАНО ООД . Целта на тази политика е да осигури на нашите настоящи, бивши и потенциални клиенти (наричани общо „клиенти“ или „Вас“) общо разбиране за:

Защо събираме и обработваме личните Ви данни;

Лични данни, които събираме;

Повод за събирането на личните Ви данни;

Обработка на Вашите лични данни;

Отговорност за обработката на лични данни между различни юридически лица, физически лица и ХУМАНО ООД

Данни за връзка за нас, за да можете да получавате информация за и да поискате Вашите права във връзка с обработката на Вашите лични данни.

Администратор

Хумано ООД (търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК:203653873 и адрес за кореспонденция: София, БЧК, Джеимс Баучер 76, администраторът във връзка с обработката на Вашите лични данни за нуждите на предлаганите от дружеството на клиентите стоки и  услуги – хранителни добавки, препарати и консултации с водещи специалисти в областта на здравеопазването. Мобилен фирмен номер 0882662707, 0885948633.

Принципи на обработката на данни

Обработката на Вашите лични данни представлява важна част от процеса на предоставянето Ви на нашите продукти и услуги. Оценяваме доверието, което ни гласувате, когато ни предоставите личните си данни, и считайте, че поверителността Ви е съществена част от услугите, които предлагаме.  Защитаваме Вашите лични данни, като същевременно отдаваме дължимото на клиента и предлагаме качествени и безопасни стоки и услуги.

Свобода на избор

Вашите лични данни принадлежат на Вас. Стремим се да не правим никакви предположения относно предпочитанията Ви за поверителност и да проектираме нашите услуги така, че да можете да изберете дали да споделяте Вашите лични данни с нас.

ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА

Обхват и цел

Тази политика е приложима за обработката на личните данни на клиентите на Хумано ООД . Целта на тази политика е да осигури на нашите клиенти общо разбиране за:

Обстоятелствата, при които събираме и обработваме личните Ви данни

Видовете лични данни, които събираме

Причините за събирането на личните Ви данни

Как обработваме Вашите лични данни

Разпределение на отговорността за обработката на лични данни между различни юридически лица, физически лица и Хумано ООД .

Данни за връзка за нас, за да можете да получавате информация за и да поискате Вашите права във връзка с обработката на вашите лични данни.

Тези правила се актуализират непрекъснато, за да отразят мерките, предприети от Хумано ООД във връзка с Вашите лични данни.

Администратор

Хумано ООД (търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК:203653873 и адрес за кореспонденция: град София, ул. Джеимс Баучер № 76) е администраторът. Мобилен телефон 0882662707

Обработката на данни

Обработката на Вашите лични данни представлява важна част от процеса на предоставянето Ви на нашите продукти и услуги.

Свобода на избор

Вашите лични данни принадлежат на Вас. Стремим се да не правим никакви предположения относно предпочитанията Ви за поверителност и да проектираме нашите услуги така, че да можете да изберете дали да споделяте Вашите лични данни с нас.

Синхрон на интересите

Когато обработването на личните Ви данни е необходимо за упражняването на законни интереси от взаимнна полезност – максимално добро и обслужване, коректност и точност на доставки и предоставяне на продукти и услуги на клиентите ни.

Съчетаност

Хумано ООД ще обработва личните данни на нашите клиенти само ако е адекватно, подходящо и необходимо по отношение на целта, за която са събрани.

Прецизност и взаимен интерес при предоставяне на продукти и услуги.

Сигурност и защита

Хумано ООД вярва в прозрачността относно кои лични данни обработваме и за какви цели. За нас е от жизненоважно значение да защитим Вашите лични данни, тъй като една от основните ценности на Хумано ООД е да защитава това, което е важно за Вас. При поискване, Хумано ООД, ще предостави на клиентите допълнителна информация относно обработката и защитата на Вашите лични данни.

Юридически аспект

Политиката на Хумано ООД е да спазва приложимите законови разпоредби, уреждащи дейността му, в т.ч. неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на своите клиенти. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България и приложимите правни норми на Европейския съюз, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Когато е необходимо, ще коригираме обработката на личните Ви данни, за да осигурим спазването на приложимото право.

Личните данни, които Хумано ООД събира за Вас, ще бъдат използвани:

да ви предоставим продукти и услуги, включително да удостоверим възможността Ви за определени покупки и услуги, както и да Ви предложим по-добри оферти и опит;

да ви информираме за актуализации или промени в нашите продукти и услуги, включително, но не само, промени в нашите Общи условия и правила;

да Ви информираме за нови продукти, услуги и събития;

да оценяваме и подобряваме предлагането и комуникацията с клиентите;

да се изпълняват законовите изисквания или разпореждания на компетентните власти;

да ви информираме за нашите продукти и услуги и да идентифицираме тези, които могат да представляват интерес за Вас;

за извършване на пазарни проучвания; и

за целите на анализа и профилирането на клиентите (онлайн и социално), извършени от нас и избраните от нас доставчици.

Предоставена информация

Можете да ни предоставите информация за вас, когато използвате услугите на Хумано ООД например чрез нашия уебсайт или аптечни центрове (в този контекст, имайте предвид, че телефонните разговори могат да бъдат регистрирани с вашето съгласие за целите на осигуряване на качеството).

Вашата информация за контакт (име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.);

демографска информация (възраст, семейно положение, състава на домакинствата и т.н.);

данни за местоположението, генерирани от вашите дейности (заявки за търсене, споделяне на местоположението и т.н.); и

данни, свързани с покупката и използването на нашите продукти и услуги (предпочитания и настройки на клиентите, история на покупките, профил на сайта ни и т.н.).

Съгласие

Когато това е разумно практическо или изисквано от приложимото право, ние ще поискаме да получим Вашето съгласие преди да съберем или използваме личните Ви данни. Искането за Вашето съгласие ще бъде ясно и конкретно и ще ви предостави разумна основа, с която да вземете решението си. Никога няма да приемем съгласието Ви за даденост. Вместо това ще се уверим, че можете да се съгласите по ясен и прозрачен начин. Вашето съгласие е доброволно и може винаги да бъде отменено, например като прекратите определена услуга или се свържете с Хумано ООД на адреса на управление на дружеството. Ако не дадете съгласието си, може да не е възможно да използвате услуги или части от услуги предлагани от Хумано ООД.

„Приемам  условията и давам СЪГЛАСИЕ“